1 Reply Latest reply: Apr 28, 2012 10:38 AM by stevejobsfan0123
0983308382 Level 1 (0 points)

em đã đăng nhập trên iphone rồi , mà em đăng nhập vào me.com không thấy thiết bị gì hết


iPhone 4