1 Reply Latest reply: Jan 28, 2013 9:18 AM by a brody
svb1997 Level 1 (0 points)

Powerbook start niet meer op (powerbook g4).

Ik hebeen kernel fourmelding.

Wat moet ik doen?


PowerBook, Mac OS X (10.3.x)