0 Replies Latest reply: Mar 22, 2013 5:17 PM by trinhthimaingoc
trinhthimaingoc Level 1 Level 1

làm thế nào để xóa ID apple của người khác trong cập nhật của App store đã lưu trong điện thoại của tôi