0 Replies Latest reply: May 2, 2013 11:48 AM by nguyen xuan tien
nguyen xuan tien Level 1 (0 points)

sau khi em retors lai thi máy em kích  hoạt khoông đu7ơ5 em nho ccácbac1 gi úp v emơ

em cam on ci1 bácc1 nhiabê


iPhone 3GS, iOS 5.1.1, 123