1 Reply Latest reply: Jun 22, 2013 7:06 AM by lllaass
trung hiếu Level 1 (0 points)

máy Iphone 4S của tôi báo hết hạn sử dụng Iphone team adhoc . Giờ tôi phải làm gì với nó ?


iPhone 4S, iOS 6.0.1