0 Replies Latest reply: Jan 1, 2014 6:44 PM by texteditguy
texteditguy Level 1 Level 1 (0 points)

] X2  à&”MF.∂éÁBfiü´zç;u⁄´ùw ≠˝ ß ,UvSÚr3¿ú§@πßΩrflÊ£ò]U “G—öVqêj˙"

>/(u^ (Åv(€‘È}}]6[@Ê>Ï  (Ã99eáve ÑÊp~8n'à∞-9áC^d˝P«4 Ÿß“Ê”äp´Ö‡i}¨Æ%9√é ÑÉT  ò ‰,ÔæË÷ÿ%7üåcΩädfM          ±È,˘‹ •_x∏Õêåê  ˆä &Ø"d1æ√ pr/\X % `ˇ’qÄkÈ ñÍ)( xä$ôÑn xõMIN∞Õò)L]

P ˛È∆*€ô|î·B¯ì‰ ƒh€Ãé  À1\∏£Õ %◊(2T~Âe\ìWÔo Õ   ¶√SÇOùÏ.Ç Ú∆fl≠ìΩ. fl‰ˇ ∂?À¿ã¨ì≥qî —?»@`â îz≈ ÏòuõnÕ^ò`úê¸ë¨˛&£pæH]‰’

  ÄÔB†Üjè üvÊTɸA1”廯Ì\© ì}Ö˜ |™flõüp∂a=òRSÇìÓ f≠ñ%èÒÌ$m∫Ò

,?fnSÑûß%kÏıóá?AO<ï_r˚Z  üΩs‰ï  ÂïCÁ

nZíÙ£ô¿ÁBE{íV˜«GV$ÚjOπ∞&ƒ§â∫.Nõ÷ˇœÎÜ}o¸ÛºDΩÄKÙ“Ê9ı{Öf ÕxOqfiB+±X—㺴∞M>„∆Î√¨6y*c'ç

MÜ+#<µØ¯Q †ùL ÷ä¸Èq“êjj√êˆU20¢≠ƒ≥„4x틬«Ú

ϵ          1H&SÉ Uú•( eÌ¥páû’fiZƒ : Ì≠‹ LÂ;¶ƒ[˚ ;¸…¸#Ñö285–ö0∆ú+¡ é†:w”8l‘kîRÀ €&ø+„»4p¶πÇw4@cM¬5X˘Pÿ ◊]‚EΩd   §FU∆ ií ∞Ô¡ˇ˘ π']D≥8≈,ÄH%9É∂˜Œ”ä π:# ≤ÊZë{Ë„úÁª]a. \ ï  #…L asπ˜"ô ?/ÃÀQÙV3∞§óWœ|,éz  `ïOıôπ"Ë÷G 6          S› êãÔëííi1…  ‹d( ¨ aËÌ9«Û(”p◊sMH9 ∂#Ób%Ifl*17}c. Õî;^• ‘‹ej” «=Ô¸Q éÁ/V ë› > µ ≤M` 3 ¥†CÏ™P®Y∂»ôH úÿ≤ Aø ≤:?¿ö mù'È I…PÿHSÌ?1Uqv_≈=:√Ùm c   B?ô s#¶è˚Ó‚µ˜-5≈T ßÁ ï Axÿ∂^r‰¯° =

‚C8a$≥ÿËbÈ;Y›&HM4xM\à

Á∑aÄ kÌ](R|" ≠|‡F§¿F Òò@ Ÿ ©#;*˚à≤äÍZm!ı£Ïîë°ÆgØ˚®9ÔTb ®âÆ°∆˘∂Ô "…  £œ‡é&#127;Ã&#127;#€1ä÷ÃbaSÜYÒ [ScM˚컸( Ω3z˘ ˙7å„9(tóùÜÆC_€¨ —√ôÈC7¿ #˚ ¬          : 6â§íÀvÆ›fÀãù«îòV H! €∏â] ¢¡µtDÁôÂlÈ˚»  WÑŸø ≈ Œ$Ù’˝1£éëˇåI t íÛé·æ—◊œö~0*°ZÌ$å>ƒb L?Ø?Ê ÍeÇ(|îE¯¡ñRÅ∫ãÙ g≈Í(ú“Jv¡“Ál8Ü¿ *4 º N¬w¨qó; ó\$ ƒmm7®-<- ö wfÙJ⁄~í^äôÙ, ìflŸ”b»´-óªë5fixÔËæ ÎAôœóaKâ,Ö∫QIçñÂÂõ˚0  rA9âfi¶™~õàΩ“±v$U  ·>2Ñø O⁄P¨ ûfi07 mãN          £„7ùXÆOè

`yÜÔ®§|ëºì (∑ Ô d'£ xê ´a¥xL˛≤ÈîXˇÿ9fiÜò%–ƒ ´bbd  –fi‡êÛY … öfi§Ê„öÁ[2∏£ ˇ4 }ì  Äû 3ë CÆM-Á®ÿâ÷ Wá√ıÁ ‰d MC ~‰Oâ=Âç+&#127;òËG©K{ÛKG∑bt]q∞·˛∞“§íZ‡—

ÿd2Î¥EÚ ëX>=_¥R8LY˝¨ÆÊ¡fŒııuù–n/d[íåÇÎÀ∂ õ}^û® hÔ) ¥Lo¢œ•G   W

ıá c¯>˝Ãt 6√∫


MacBook Air