1 Reply Latest reply: Jun 10, 2014 8:52 AM by King_Penguin
Navara14 Level 1 (0 points)

it don't send any email to reset ?

หากคุณลืมคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัย Apple ID ของคุณ

 

หากจำคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัย Apple ID ของคุณไม่ได้ ให้ลองรีเซ็ตคำถามดู

 

หากคุณไม่ทราบคำตอบสำหรับ คำถามรักษาความปลอดภัย ของ Apple ID ให้ลองตอบคำถามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  หากคุณตอบคำถามผิดติดต่อกันหลายครั้งมากเกินไป  คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีของคุณได้ชั่วคราว  แต่คุณสามารถลองรีเซ็ตคำถามของคุณหลังจากรอจนครบกำหนดเวลานั้นแล้วได้

รีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัย

 1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th/)
 2. เลือก "จัดการ Apple ID ของคุณ" และลงชื่อเข้าใช้
 3. เลือก "รหัสผ่านและความปลอดภัย" ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. หากคุณมีคำถามรักษาความปลอดภัยเพียงข้อเดียว คุณสามารถเปลี่ยนคำถามและคำตอบได้เลยในตอนนี้
 5. หากคุณมีคำถามรักษาความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งข้อ:    
  • เลือก "ส่งอีเมลรีเซ็ตข้อมูลความปลอดภัยไปยัง [ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนของคุณ]" หากคุณไม่เห็นลิงก์นี้หรือไม่สามารถเข้าใช้งาน ที่อยู่สำหรับการกู้คืน ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
  • ที่อยู่สำหรับการกู้คืนของคุณจะได้รับอีเมลรีเซ็ตจาก Apple  ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณและตั้งคำถามและ คำตอบใหม่ หากไม่ได้รับอีเมล

หลังจากรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณแล้ว ควรเปิด การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน ด้วยการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อกู้คืนบัญชีของคุณหรือตรวจสอบตัวตนข องคุณ

ส่งอีเมลรีเซ็ต (ลิงก์)

หากคุณไม่สามารถรีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Apple ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังนี้:

 • คุณไม่เห็นลิงก์เพื่อส่งอีเมลรีเซ็ต ซึ่งหมายถึงคุณไม่มี  ที่อยู่สำหรับการกู้คืน
 • คุณเห็นลิงก์ที่จะส่งอีเมลรีเซ็ต แต่คุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลในที่อยู่สำหรับการกู้คืน

โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ PIN สนับสนุนชั่วคราว แต่ Apple อาจขอให้คุณสร้าง PIN หากจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณ

 

แก้ไขล่าสุด: 2 มิ.ย. 2557
 • King_Penguin Level 10 (120,009 points)

  If you don't aren't recieving the reset email (and you've checked the spam folder on your rescue email account as well as the in box and tried clicking the reset link again), or you don't have a rescue email address on your account, then you will need to contact Support in your country to get the questions reset (these are user-to-user forums).

   

  Contacting Apple about account security : http://support.apple.com/kb/HT5699