Looks like no one’s replied in a while. To start the conversation again, simply ask a new question.

Question:

Question: Numbers

Hej,


Jag skulle vilja ändra i en mall i Numbers för iPad men lyckas inte.


I mallen ”personlig budget” skulle jag vilja ändra namn på en kategori under ”transaktioner”, eller lägga till en kategori. Hur gör man detta.


Tacksam för svar

iPad Air Wi-Fi

Posted on

Reply

Page content loaded

Nov 16, 2017 1:13 AM in response to Hagmark In response to Hagmark

(Google translations)

Hello,


I would like to change in a template for Numbers for iPad but I do not succeed.


In the "personal budget" template, I would like to rename a category under "transactions," or add a category. How to do this.


Grateful for answers


English language response:


Hi Hagmark,


In Numbers for Mac (the topic in the Numbers for Mac community, where you've posted this question), the "categories" are a text strings in pop-up menu cells, and you change them by selecting the cell containing the pop-up menu, then clicking the Format Brush and selecting Cell.

Then Add new menu items by clicking the + sign below the list. To change an item, you need to delete the existing item (click to select it, then click the - sign below the list), then add the new version.


An easier method might be to take advantage of Numbers's ability to construct pop-up menus from a list in a column.

In the Budget sheet, select the cells containing the Category names, then press command-C to Copy.

Click on an empty space in the sheet, then Paste (command-V).

The result will be a new single column table containing the category names.

Edit the list items, add or delete items as desired, and place the items in the order you want them.

When you have the items ordered as you want them in the men,

Select all the cells containing category names.

Open the Format Inspector, Choose Cell, then set the data format to Pop-up list.

Set the 'Start with' control to Blank or First Item.


Each of the cells in the new table is now a pop-up menu cell. Click on one to select it; Copy, and you now have a copy which you can Paste into any cell (or a whole column of cells) by selecting the cell (or column) then pressing command-V to paste. The Paste will replace the current content of the selected cell.


The single column table is for temporary use, and may be deleted after you've made the changes.


The procedure in Numbers for iOS is somewhat different (and may not be possible). I've requested this discussion be transferred to the iWork for iOS community, where Numbers for iOS is one of the topics, and where you'll hear from someone more familiar with the iOS version of Numbers.


Regards,

Barry


Google översättning:


Hej Hagmark,I siffror för Mac är "kategorier" en textsträng i popup-menyns celler, och du ändrar dem genom att välja cellen som innehåller snabbmenyn, och sedan klickar du på Format Brush och väljer Cell.

Lägg sedan till nya menyalternativ genom att klicka på + -tecknet under listan. Om du vill ändra ett element måste du radera det befintliga elementet och sedan lägga till den nya versionen.En enklare metod kan vara att ta fördel av Numbers förmåga att konstruera popup-menyer från en lista i en kolumn.

På budgetbladet välj de celler som innehåller kategorinamn och tryck sedan på kommando-C för att kopiera.

Klicka på ett tomt utrymme i arket och klistra in (kommando-V).

Resultatet blir en ny enkelspelstabell som innehåller kategorinamnen.

Redigera listobjekten, lägg till eller ta bort objekt som önskat och placera objekten i den ordning du vill ha dem.

När du har de beställda artiklarna som du vill ha dem i männen,

Välj alla celler som innehåller kategorinamn.

Öppna formateringsinspektören, välj cell och ställ sedan in dataformatet i popuplistan.

Ställ in 'Start med' kontrollen till blank eller första artikeln.Varje av cellerna i den nya tabellen är nu en popup-meny-cell. Klicka på en för att välja den; Kopiera, och du har nu en kopia som du kan klistra in i någon cell (eller en hel kolumn med celler) genom att välja cellen (eller kolumnen) och sedan trycka på kommandot-V för att klistra in. Paste kommer att ersätta det aktuella innehållet i den valda cellen.Singelkolumnabellen är för tillfällig användning och kan raderas efter att du har gjort ändringarna.Förfarandet i Numbers for iOS är något annorlunda (och kanske inte möjligt). Jag har begärt att denna diskussion ska överföras till iWork för iOS-community, där Numbers for iOS är ett av ämnena och var du kommer att höra från någon som är mer bekant med iOS-versionen av Numbers.Hälsningar,

Barry

Nov 16, 2017 1:13 AM

Reply Helpful (1)
User profile for user: Hagmark

Question: Numbers